Kürtaj çeşitli anlamlarda kullanılmasına rağmen halk arasında asıl anlamı anne karnındaki bir gebelik mahsulünün dışarıya alınması olarak geçer. Din, ahlak ve hukuk açısından bu güne kadar düşünülmüş yasaklanmış ve önlenmeye çalışılmış olmasına rağmen kürtaj günah mı konusu güncelliğini halen korumaktadır. Biz size bu konuda düşünceleri ileterek sizlerin de katkıları ile ilerlemek istiyoruz. Zaman zaman bazı hükümetler tarafından yasaklanmaya çalışılmış ama birçok kadın ve erkeğin bu duruma karşı çıkması sonucu hükümetler geri adım atmışlardır. Bu süreçlerde aylarca yasa çıkartılmaya çalışılmıştır, hatta 4 haftalık döneme kadar serbest bırakılacağı bile belirlenmiştir. Bu günlerde  ise kesin olmamakla birlikte SGK kapsamında devlet hastanelerinde yapılabileceği konusunda birçok açıklama mevcuttur.

SGK Tarafında Kürtaj

SGK kapsamında devlet hastanelerinde serbest bırakılacağı ve hatta SGK tarafından kürtaj fiyatının bir kısmının karşılanacağı konusu bile mevcut hükümetin bu konuda yorumlarının kesin olmadığı düşüncesini ortaya koymaktadır. Hukuk açısından bile durum karmaşıktır. Miras açısından embriyo bir birey olarak kabul edilmekte ama diğer açılardan bakıldığında hukuk ancak 10. Haftadan sonra embriyoyu  birey olarak kabul görmektedir. Fıkıhçılar anne rahminde oluşan embriyonun alınmasını  haram olarak kabul etmişlerdir. Anne hayatını tehlikeye sokacak bir gebelik ve sakat olan bir fetüs dışında gebeliğin sonlandırılmasını büyük günah olarak kabul ederler.

Burada annenin hukuku kadar döllenmiş embriyonun hukuku yani yaşam hakkı da devreye girer. Bazı Hanefi fakihlere göre 120 günden evvel bebeğin alınması caizdir Onlara göre o süreçte embriyo bir et parçasıdır. Hanefilerin  içindeki  bazı alimlere  göre ise 120 günden önce de caizdir ve haram değildir. Bazı Şafiiler 40 günden önceki embriyonun alınmasını caiz kabul ederler 40. Günden sonra ise haram kabul ederler. Malikilerde bu durumda aynı doğrultuda düşünürler. Gerek Yahudilerde, gerekse Hıristiyanlıkta ‘bebeğin alınması günah kabul edilmektedir.

İslam Dini Kürtaja Nasıl Bakıyor?

İnsan hayatının korunmasını ve yaşam hakkı, İslâm Dininin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. İnsanın yaşam hakkı ve hayatı döllenme sonucu ceninin  meydana geldiği andan itibaren başlamaktadır. Artık bu dönemde itibaren yaşam hakkı temel bir haktır ve anne ve babanın dahil bu verilen hakka müdahalesine izin verilmemelidir. Anne ve baba çocuk yapmak istemediklerinde önlem almalarına dinen bir sakınca yoktur ama bebek oluştuktan sonra bebeğin yaşam hakkının elinden alınmasına kimsenin hakkı yoktur.

Kuranı Kerim’ de bebek aldırma ile ilgili özel bir ayet bulunmamakla birlikte Hz Muhammed Peygamberimiz zamanındaki hadislere  bebek aldırmanın cinayet olarak kabul edildiği ve tazminat hükmü ile ilgili sözleri  düşmüştür. İslam hukukunda, tıbbi  bir zaruret bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesi suç olarak adlandırılıp haram sayılmıştır. Bebek aldırma cezasında ve günahında  İslam hukukçuları arasında tartışmalar yoğun şekilde devam etmektedir.

Hz. Muhammed, bir hadisinde embriyoya cenine 120. günden sonra ruhun ulaşacağından bahsetmiştir. Embriyoya ruhun ulaşmasının 40. Günden sonra ulaşacağı konusunda da hadisler mevcuttur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı Hanefilerin de bulunduğu bir grup İslâm hukukçusu 120 günden sonra ruhun ulaşması ve diğer bir yandan Maliki ve Hanbeli İslâm hukukçuları da 40 günden sonra ruhun ulaşacağı konusunda fikir beyan etmişler ve Hanefiler 120 günden önce Malikiler ve Hanbeliler 40. Günden evvel bebek aldırmanın günah sayılamayacağını bildirmişlerdir.

Bu şekilde düşündüğümüzde Hz Muhammed’in hadisinde ruhun 120 günden sonra ulaşacağı düşüncesi evet 120 günden önce kürtaj yapılabilir düşüncesini uyandırmaktadır. Yine de bir İslam alimi çıkıp bu iş böyledir deyip kestirememiştir. Halen mevcut hükümetin de bu konudaki düşüncesi netleşmemiştir. Önce 40.güne kadar kürtaj serbest bırakmak adına çalışma yapılmış 10. Haftaya kadar kürtajın SGK kapsamında ödemesi yapılarak devlet hastanelerinde serbest bırakma yönetmenliği çıkartılmıştır.

Ceninin Kalp Atışı Ne Zaman Başlar?

Ceninin 18. Gününde kalp atımının başladığını ve canlı olduğunu biliyoruz. Ruhun cenine ulaştığı 120. Öncesi ve sonrasında canlılık açısından bir fark olmadığını biliyoruz. Yeni İslam hukukçuları eski hadisleri bir köşeye bırakarak embriyonun alınmasını bir cinayet olarak kabul ederler. 1965 yılında çıkartılmış 557 sayılı yasa ile halkın doğum kontrolleri hakkında bilgilendirilmesi, sterilizasyon ve kürtaj serbest bırakıldı. Bu işlerin düzgün bir şekilde devlet hastanelerinde yapılması şartı getirildi. Sonuç olarak; anne hamileliğinin ilk ayından itibaren canlı bir bebek taşımaktadır.

Tüm dünyada uygulanan belli bir aya kadar kürtajın serbest bırakılması mı? Ya da kürtaj yapılmamalı mı? Bu konuda yorumlarınız bekliyoruz. Biz yasal sınırlarda kürtaj işleminin yapılmasından yanayız, ancak her hastaya aile planlaması konusunda danışmanlık verilmesini ve uygulama açısından kolaylıklar yapılarak aile planlaması yöntemi alan kadın sayısını artırmanın da öneminin altını çizmek isteriz. Bu konuda Devletimize çok ciddi işler düşmektedir. Görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmından bildirebilirsiniz.

Kürtaj Yaptırmak Günah Mıdır?

Sözlük anlamı zararlı dokuları vücuttan kazıyıp alma işlemi olan kürtaj birçok kadının hayatında yer etmiştir. Sadece çocuk aldırma olarak bilinen kürtaj, aslında bazı sağlık sorunları için de yapılmaktadır.

İstenmeyen gebelikleri sonlandırmak isteyen kadınlar evliyse eşlerinin onayı ile evli değiller ise kendi rızaları ile kürtaj işlemi yaptırabilmektedirler. Ülkemizde bazı yasalar ile sınırlandırılan kürtaj işlemi yine de gereken durumlarda yapılmaktadır.

Kasıtlı Olarak Yapılan Çocuk Aldırma İşlemi

Kürtaj, anneliğe hazır olmayan veya belli sıkıntılar çerçevesinde ikinci kez anne olmak istemeyen kadınların tercih ettiği bir yöntemdir. 10 haftayı geçmeyen gebeliklerde kürtaj işlemi uygulanabilmektedir. Ancak 10 haftayı geçen gebeliklerde sağlığı tehdit eden herhangi bir durum yoksa kürtaj işlemi yapılmamaktadır.

Kasıtlı olarak yapılan kürtaj işlemi içinde yaşadığımız toplum tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bu sebeple kadınlar yaşadıkları hamileliği sonlandırmak istediklerinde birtakım çelişkiler ile karşılaşabilmektedir. Buna örnek olarak, “toplum tarafından nasıl karşılanır?” veya “yakın çevrem çok tepki gösterir mi?” gibi düşünceler gösterilebilir.

Her kadının kendi kararlarını alma hakkı vardır. Her ne kadar toplum tarafından çocuk aldırma işlemi hoş karşılanmasa da buna mecbur kalan kadının içinde bulunduğu sorunları da tahmin etmek gerekmektedir.

Kasıtsız Olarak Gerçekleşen Hamilelik Sonlanması Nedir?

Bazı kişiler düşük yapmayı ve kürtaj yapmayı birbirine karıştırmaktadır. Kürtaj hamile bir kadının kendisinin verdiği karar ile gerçekleştirilirken düşük yapmak kimseyi sorumlu tutmamaktadır.

Herhangi bir tıbbi müdahale almadan veya düşük yaptırıcı ilaç kullanmadan gerçekleşen düşükler, kadınların suçlanmasını veya baskı görmesini engeller. Bu durumda kürtaj yaptırmak ve düşük yapmak birbirine karıştırılmamalıdır.

Kürtaj Yaptırmak Caiz Midir?

Birtakım kulaktan dolma bilgiler ile toplumda kürtaj günahtır veya kürtaj günah mıdır algısı yaratan birçok birey bulunmaktadır. Kürtajın günah olup olmaması içinde bulunan duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Erken dönemde fark edilen gebelik, henüz cenin canlılık göstermediği için sonlandırılabilir.

Kürtaj işleminin toplumda hoş karşılanmadığı gibi İslâmi değerlerde de hoş karşılanmadığı bilinmektedir. Kürtajın ne kadar sürede günah olmadığı veya ne zamandan sonra günah olduğu İslam alimleri tarafından açıklanmıştır.

Cenin, yani anne karnında gelişimini henüz tamamlamamış olan bebek, 120 güne erişmeden canlanmış sayılmaz. Bu yüzden İslam alimlere göre 120 gün tamamlanmadan kürtaj yaptırmanın herhangi bir günahı yoktur. Şayet, gebelik 120 günü geçmişse ve anne sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsur yoksa kürtaj yaptırmak caiz değildir çünkü cenin artık yaşama hakkına sahip bir birey olarak düşünülmektedir.

Hamileliğini sonlandırmak isteyen bir kadın yine İslami olguları göz önünde bulundurarak bu işlemi yaptırabilir. Ancak çocuk aldırma işlemi için gereken şartlar unutulmamalıdır. Anne adayı 18 yaşından büyük ve bekâr ise kendi rızası ile kürtaj yaptırabilmektedir ancak 18 yaşından büyük ve evli ise eşinin onayının alınması şart olacaktır. 18 yaşından küçük ise ailesinin onayı olduğu takdirde kürtaj işlemi hastaya uygulanabilmektedir.

Tüm kurallar ve olgular göz önünde bulundurularak yapılan kürtaj işlemi hem fiziki hem de manevi açıdan herhangi bir problem arz etmemektedir. Gebeliğin ilerlemesi durumunda annenin sağlığını tehdit eden sebep var ise kürtajın gerçekleştirilmesinde İslami açıdan herhangi bir olumsuz yargı bulunmamaktadır. Ancak annenin sağlığını tehdit eden sebep yok ise hem tıbbi hem de İslami açıdan kürtaj işlemi olumsuz kılınmaktadır.

Kürtaj Yaptıran Kadınların Toplumdaki Yeri

Bazı kültürlerde her ne kadar kürtaj yaptırmak normal karşılansa da İslamiyet’te bu durum hoş karşılanmamaktadır. İçinde yaşadığımız toplum, hamileliğini sonlandırmak isteyen her kadına karşı çıkmakta ve kadınının üzerinde baskı uygulamaktadır. Bu sebeple kürtaj yaptırmak isteyen kadınlar bu işlemin gizli tutulmasını ve yalnızca doktorunun bilmesini talep etmektedir.

Kürtaj konusunda oldukça çekimser olan kadınlar toplum baskısı nedeniyle psikolojik olarak şiddet görebilmektedir. Bunun yerine kürtaj yaptıran kadınlara destek olunmalı ve psikolojik açıdan yardım edilmelidir.

Kürtajın Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Düşük sonrası veya yapılan kürtaj işleminden sonra kadının fiziki iyileşme süreci takip altında tutulmaktadır fakat duygusal iyileşme süreci göz ardı edilmektedir. Kürtaj yaptıran veya düşün yapan her kadın duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Yakın çevreden veya toplumdan görülen baskılar kadın üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Tekrar anne olma korkusu veya toplumda nasıl karşılanacağım endişesi en başta gelen örneklerdir.

Okura Sorular

  • Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
  • Sizce kürtaj günah mı?
  • Kürtaj yasaklanmalı mı?
  • Kürtaj kaç haftaya kadar yapılabilir?
  • Kürtaj yasaklanırsa merdiven altına iner mi?